Lolita Jolanta Piličiauskaitė

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Muzikos fakulteto, Pedagogikos katedros docentės dr. Lolitos Jolantos Piličiauskaitės

Pedagoginės, mokslinės, metodinės ir visuomeninės veiklos aprašas

 

 • 1988 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) ir įgijo choro dirigavimo specialybę (prof. Algimanto Lopo klasė);
 • 1996–2000 m. studijavo doktorantūros studijose Vilniaus pedagoginiame universitete (buvęs Lietuvos edukologijos universitetas), disertacijos tema – ,,Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą“.

 

Pedagoginė veikla:

 • 1992-2002 m. dirbo tuometinės Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija), Muzikos pedagogikos katedroje, 1998–2002 buvo šios katedros vedėja;
 • 1999-2004 m. dirbo tuometiniame Vilniaus pedagoginio universitete (buvęs Lietuvos edukologijos universitetas), Muzikos katedroje;
 • 2000-2010 m. Mokytojų kompetencijos centre (pareiškėjų muzikos mokytojo eksperto kategorijai gauti veiklos vertinimas);
 • 2002-2005 m. dirbo Vilniaus kolegijos Menų fakultete, Muzikos pedagogikos katedroje;
 • 1988-2007 m. dirbo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje muzikos mokytoja;
 • 2007-2010 m. dirbo UAB „Trasalis“ muzikinio ugdomojo sveikatinimo lektore;
 • Nuo 2003 m. – Muzikinio ugdomojo sveikatinimo centro „Sveikutis“ vadovė;
 • Nuo 2012 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Pedagogikos katedros docentė;
 • Nuo 2013-2019 m. – UAB ,,Mažųjų valdos. Kūdikių akademija”, muzikinio ugdomojo sveikatinimo lektorė.

 

Mokslo laipsnis:

 • Socialinių mokslų daktaras (2000)

Pedagoginis vardas:

 • Docentas (2001)

Pedagoginė kvalifikacinė kategorija:

 • Muzikos mokytoja ekspertė (2001)

 

 Mokslinė veikla. Monografijos ir knygos:

 1. Piličiauskaitė L. J. (2021). Emocinio imitavimo metodas. Muzikinio ugdymo, kūrybiškumo ir bendražmogiškų vertybių dialogas. – Vilnius: Standart Impressa. Tai Emocinio imitavimo metodo (toliau – EIM) populiarinimui skirta metodinė knyga, kurioje pristatomas EIM žymiausių filosofinių bei muzikinių ugdymo koncepcijų kontekste, aiškinama emocijų raiškos ir emocinio imitavimo svarba dabartinei Z ir Alfa kartoms. Atsižvelgiant į šioms kartoms būdingus neigiamus bruožus (komunikabilumo, bendradarbiavimo ir kt. problemas) ketvirtoje knygos dalyje pateikiami 74 praktiniai pavyzdžiai, parodantys kaip EIM galima taikyti dėstant muzikos teoriją, solfedžio, ritmiką, vokalinį bei instrumentinį muzikavimą. Knyga turi virtualų priedą, suteikiantį galimybę pateiktus pavyzdžius rodyti mokiniams multimedijos ar TV ekrane. Recenzentės – prof. dr. Diana Strakšienė ir prof. dr. Aldona Vilkelienė. ISBN 978-609-95848-7-4
 2. Piličiauskaitė L. J. (2021). Auklėjimo ir mokymo sinergija Emocinio imitavimo metodo taikymo kontekste: pedagogo praktinės patirties aspektas. Mokslo monografija. – Vilnius: Leidyba tau. Šioje knygoje pateikiamas kokybinis tyrimas, atskleidžiantis muzikos mokytojo požiūrį į muzikos pamokos tisklą, Emocinio imitavimo metodą (EIM) kitų metodų bei muzikinių veiksenų kontekste, požiūrį į Z ir alfa kartas bei kompetencijas, būtinas EIM taikyti. Recenzentės – prof. dr. Diana Strakšienė ir prof. dr. Aldona Vilkelienė. ISBN 978-609-95671-5-0
 3. Piličiauskaitė L., Navickas A., Piličiauskas A. (2019). Šeimos knyga. 2-asis papildytas leidimas. – Vilnius: Sėkmės vaikai. ISBN 978-609-95848-5-0
 4. Piličiauskaitė L., Navickas A., Piličiauskas A. (2017). Šeimos knyga. – Vilnius: Sėkmės vaikai. ISBN 978-609-95848-2-9. Šis leidinys – tai šviečiamasis projektas, paremtas pasauline prenatalinio ir ansktyvojo muzikinio ugdymo bei muzikinio ugdomojo sveikatinimo centro „Sveikutis” patirtimi. Jis skirtas nėščiųjų ir kūdikių muzikiniam ugdomajam sveikatinimui bei galimybėms savarankiškai muzika sveikatinti vaisių bei vaikus iki 6 metų, atskleisti. Knyga turi 71 dainos audio priedą. 2017, 2018, 2019 m. šis leidinys buvo įteikiamas kiekvienam Trakuose gimusiam ir registruojamam vaikui. Recenzentės – prof. dr. Daiva Malinauskienė ir doc. dr. Marija Jonylienė.
 5. Piličiauskaitė L. (2016). Angelų kalva. – Vilnius: Sėkmės vaikai. ISBN 978-609-95848-1-2, UDK 27-167.2(474.5)(084) Na 295. Tai šaltinio publikacija, kurioje susistemintai pateikti 36 skulptūriniai tautinės kryždirbystės stogastupliai, jų nuotraukos, eskizai, esami tautiniai simboliai bei jų reikšmės (šifravo – prof. dr. Libertas Klimka). Taip pat publikacijoje pristatytos skulptūrų kūrėjų įžvalgos, Angelų kalvos kūrimo istorija, jos dalyviai, fundatoriai, atlikti projektai.
 6. Pedagoginio dvasingumo link. Susitikimas su Albertu Piličiausku (2012). Sud. Piličiauskaitė-Navickienė, L. – Vilnius: Margi raštai, ISBN 978-9986-09-429-6 Tai bandymas prof. habil dr. A. Piličiausko Pedagoginio dvasingumo ugdymo strategiją pateikti tariamų susitikimų su juo forma. Knygoje pateikiami 20 susitikimų, kuriuose nagrinėjami pedagogų rengimo šiandieninėje visuomenėje klausimai, tėvų – ugdymo partnerių tema, XXI amž. muzikinės kultūros problematika, mokyklos vadovų, mokytojų ir tėvų tarpusavio santykiai, meilės jausmo ugdymo procese reikšmė ir kt.
 7. Navickienė L. et al. (2007). Gėrio ir grožio link. Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus. – Vilnius: Ciklonas, ISBN 978-9955-695-78-3 Tai ES finansuotas šviečiamasis projektas – pirmoji Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyklos klasės auklėtojams skirta knyga, kurioje, panaudojant Emocinio imitavimo metodą ir įvairias meno rūšis, atskleidžiamos galimybės įvairių dalykų ar klasės valandėlių metu auklėti mokinį nepastebimai. Projekto metu dešimtyje Lietuvos apskričių buvo vedami seminarai ir jų metu susirinkusiems pedagogams dovanojama ši knyga. Projektas vyko trimis etapais: pirmame buvo ruošiami ekspertai, gebantys dirbti su šia knyga, antrame – skaitomos paskaitos ir mokomi mokytojai, trečiame – gaunama grįžtama informacija apie sėkmes ir iššūkius, dirbant pagal šią knygą.
 8. Navickienė L. (2006). Būsimų mamų dainos. – Vilnius: Kronta, ISMN M-706253-11-4, UDK 78.089 Tai pirmoji Lietuvoje specializuota knyga, skirta nėščiosiųjų muzikavimui. Joje pateikiama muzikiniai pavyzdžiai – lietuvių liaudies ir originalios dainos bei jų atlikimo metodika, paremta prof. habil.dr. Michailo Lazarevo metodu „Sonatal” bei muzikinio ugdomojo sveikatinimo centro „Sveikutis” patirtimi.
 9. Navickienė L. (2005). Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje. – Kronta, Vilnius, ISBN 9955-595-34-5 Tai knyga su dviem CD priedais, kurioje pristatomas Emocinio imitavomo metodas bei pateikiami įvairūs jo taikymo pavyzdžiai.
 10. Navickienė L. (2001). Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje. – Mokslo aidai, Vilnius, ISBN 9986-479-69-X Tai autorės disertacijos pagrindu parengta pirmoji knyga apie Emocinio imitavimo metodą.

 

 Moksliniai straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir respublikiniuose mokslo leidiniuose:

 1. Navickienė L. J. (2020). Tales of Emotions: A Work in Progress of a Tool for Teaching Emotional Intelligence. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) Proceedings of the 13th International Scientific Conference No. 13 ISSN 2661-5207 (online) ISSN 2255-8071 (print) DOI: 10.22616/REEP.2020
 2. Navickienė L., Rauduvaitė A., Gabnytė G., Hebert D. G. (2019). Improvement of music education in Lithuania applying active methods. Advancing Music Education in Northern Europe. Routledge / Taylor & Francis, p. 192-221, ISBN 978-1-138-48626-3
 3. Navickienė L. J. Poškytė L. (2019). Versatile Teacherís Competences in the Context of Musical Education of Pregnant. Women. Music Science Today: the Permanent and the Changeable. Scientific Papers. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 192p. 121-128p. ISSN 2501-0344 © Daugavpils University, ISBN 978-9984-14-873-1
 4. Navickienė L. J. (2017). Prenatal Music Education in Lithuania: Pregnant Womenʼs Perspective. Music Science Today: the permanent and the changeable. Scientific Papers. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 181p. 138-148p. ISSN 2501-0344 © Daugavpils University, ISBN 978-9984-14-842-1
 5. Navickienė L. J. (2016). The Parity of Educational Aims: The Potential of Methods of Personal Meaning and Emotional Imitation in Structuring Music Class. Music Science Today: the Permanent and the Changeable. Scientific Papers. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 362p. 280-296p. ISSN 1691-6034 © Daugavpils University, ISBN 978-9984-14-761-1
 6. Navickienė L. (2014). Emocinio imitavimo metodas kaip pozityvios tėvystės formavimo priemonė. Kūrybos erdvės. 21, ISSN 1822-1076
 7. Navickienė L. (2013). Pedagoginis dvasingumas: inovatyvi sėkmingo ugdymo strategija. Ars & Praxis 1, ISSN 2351-4744
 8. Navickienė L. (2012). Nėščiosios vokalinis ugdomasis sveikatinimas: kvėpavimo dažnio ir jo minutinio tūrio normalizavimo galimybės. Kūrybos erdvės. Nr. 17, ISSN 1822-1076
 9. Navickienė L. (2004). Prenatalinis muzikinis ugdymas – pirmoji dorinimo galimybė. Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir popamokinėje veikloje. Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centras, 192 p. ISBN 9986-9273-4-X
 10. Navickienė L. (2003). Septyngaidė būties vaivorykštė, arba integruoto meninio dorinimo galimybės. Meninins moksleivių ugdymas. Nuo gabumų lavinimo iki asmenybės dorinimo. Mokslinės metodinės konferencijos pranešimai, projektai, atvirų pamokų epizodai. Vilnius: Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centras, 152 p. ISBN 9986-9273-3-1
 11. Navickienė L. (2003). Kompiuteris muzikos pamokoje: mokymo ir auklėjimo galimybės. Meninis moksleivių ugdymas: grupinio darbo ir projektų metodai taikant kompiuterines technologijas. Mokslinės metodinės konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centras, 112 p. ISBN 9986-9273-2-3
 12. Navickienė L. (2002). Muzikos pamoka aukštesnėse klasėse: istorinių žinių pateikimo optimizavimo galimybės. Nr. 63, ISSN 1392-0340
 13. Navickienė L. (2000). Popamokinės muzikinės veiklos optimizavimo galimybės. Nr. 44, ISSN 1392-0340
 14. Navickienė L. (2000). Muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje optimizavimo būdai. Socialiniai mokslai. Nr. 4 (25), ISSN 1392-0758
 15. Navickienė L. (2000). Emocinio imitavimo metodas – muzikinio ugdymo optimizavimo priemonė. Nr. 42, ISSN 1392-0340
 16. Navickienė L. (2000). Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje: moksleivių asmenybės diagnostikos galimybės. Nr. 41, ISSN 1392-0340

 

Pranešimai ir plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Navickienė L. (2020). Tales of Emotions: A Work in Progress of a Tool for Teaching Emotional Intelligence. Rural Environment. Education. Personality (REEP-2020). 13 tarptautinė konferencija, Latvija, Jelgava.
 2. Navickienė L. (2019). Emotion imitation method in the context of Lithuanian music education. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta knygos „Advancing music education in Northern Europe” sutiktuvėms. Norvegija, Bergenas.
 3. Navickienė L. (2019). Muzikinis ugdomasis sveikatinimas: būdai ir galimybės. Respublikinė konferencija ,,Šiuolaikinės akušerijos aktualijos“.
 4. Navickienė L. (2019). ,,Šeimos knyga”: ankstyvojo muzikinio ugdomojo sveikatinimo galimybės. Respublikinė konferencija „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“, skirta muzikos ir meno mokyklų, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokytojams, kompozitoriams. Vilnius, LMTA, S. Karoso salė.
 5. Navickienė L. (2018). The aspect of teacher’s work in the context of musical education of pregnant women. The 12th International Scientific Conference “Music Science Today: the permanent and the changeable”. Latvija, Daugavpils University, Faculty of Music and Art.
 6. Navickienė L. (2018). Prenatalinis muzikinis ugdymas Lietuvoje: poveikio nėščiosioms emocinis aspektas. Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei. II-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija. Klaipėda, Klaipėdos universitetas.
 7. Navickienė L. (2018). „Šeimos knyga” ankstyvojo vokalinio muzikinio ugdymo kontekste. 42-oji LMTA metinė konferencija „Rytdienos meno šiandiena”. Vilnius, LMTA centriniai rūmai.
 8. Navickienė L. (2017). „Šeimos knyga” ankstyvojo vokalinio muzikinio ugdymo kontekste. „Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“. II-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija skirta Beatričės Grincevičiūtės veiklos atminimui. Lietuva, Vilnius, Lietuvos Edukologijos universitetas.
 9. Navickienė L. (2017). Prenatal Music Education in Lithuania: Pregnant Women’s Perspective. The 11-th International Scientific Conference “Music Science Today: the permanent and the changeable. Latvija, Daugavpils University, Faculty of Music and Art.
 10. Navickienė L. (2017). Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį atlikėją. XV respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festvalis-konkursas. Vilniaus ,,Ąžuoliuko” muzikos mokykla.
 11. Navickienė L. (2017). Prenatalinis muzikinis ugdymas Lietuvoje: poveikio nėščiosioms emocinis aspektas. LMTA 41-oji metinė konferencija. Vilnius, LMTA centriniai rūmai.
 12. Navickienė L. (2016). Methods of Emotional Imitation and Personal Meaning in developing creativity of music education students. EAS 2016 „LOOKING FOR UNEXPECTED: creativity and innovations in music Education“, 16-19 March 2016 24th EAS Conference in Vilnius. Lietuva, Vilnius, LMTA II rūmai.
 13. Navickienė L. (2015). The parity of educational aims: the potential of Methods of Personal Meaning and Emotional Imitation in structuring music class. The 10th International Scientific ConferenceMusic Science Today: the permanent and the changeable”, Daugavpils University, Faculty of Music and Art
 14. Navickienė L. (2015). 1-3 klasių mokinių dėmesio intensyvinimo ir ugdomojo proceso aktualizavimo galimybės muzikos klausymo metu. Tarptautinė mokslinė metodinė konferencija ,,Šiuolaikiniai muzikinio išsilavinimo metodai“ (“СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ”), Lenkijos respublika, Poznanė, I. J. Paderevskio muzikos akademija.
 15. Navickienė L. (2014). Būsimo muzikos mokytojo ugdymo inovacijos. Metodinė praktinė konferencija ,,Muzikos mokytojų rengimo aktualijos: pedagoginė praktika tarptautinės patirties kontekste.” Lietuvos muzikos ir teatro akademija, J. Basanavičiaus progimnazija, Kūdikių akademija ,,Mažųjų valdos”. Vilnius
 16. Navickienė L. (2014). Ankstyvasis muzikinis ugdomasis sveikatinimas: tautinio identiteto formavimo galimybės panaudojant žymiausių muzikinio ugdymo koncepcijų ypatumus. Metodinė praktinė konferencija ,,Muzikos mokytojų rengimo aktualijos: pedagoginė praktika tarptautinės patirties kontekste.” Lietuvos muzikos ir teatro akademija, J. Basanavičiaus progimnazija, Kūdikių akademija ,,Mažųjų valdos”. Vilnius
 17. Navickienė L. (2013). Pedagoginis dvasingumas: inovatyvi sėkmingo ugdymo strategija. LMTA 39-oji metinė konferencija ,,Mokyklos samprata Lietuvos meno kontekstuose”, skirta LMTA 80-ies metų jubiliejui//Vilnius, LMTA II rūmai.
 18. Navickienė L. (2012). Nėščiosios vokalinis ugdomasis sveikatinimas: kvėpavimo dažnio ir jo minutinio tūrio normalizavimo galimybės. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos”, skirta Šiaulių universiteto Menų fakulteto 45-mečiui. Šiaulių universitetas, Menų fakultetas.
 19. Navickienė L. (2011). Motinos balsas – prenatalinio muzikinio ir vokalinio ugdymo pradžia. Tarptautinė konferencija ,,Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai”, skirta Beatričės Grincevičiūtės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Vilniaus edukologijos universitetas.

 

Metodinių seminarų vedimas:

Siekiant populiarinti Emocinio imitavimo metodą bei ankstyvąjį muzikinį ugdomąjį sveikatinimą, 2007-2020 m. buvo pravesta 87 autoriniai (bei drauge su prof. A. Piličiausku) metodiniai seminarai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose:

2007 11 29 – Trakai; 2008 10 23 – Prienai; 2008 04 24 – Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; 2008 10 30 – Pasvalys; 2008 11 06 – Pasvalys; 2008 05 16 – Kauno klinikinė ligoninė; 2008 04 28 – Alytaus poliklinika; 2008 07 25 – Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninės akušerijos-ginekologijos skyrius; 2008 10 25 – Lietuvos edukologijos universitetas; 11 13 – Elektrėnai; 2008 11 20 – Tauragė; 2008 12 04 – Gargždai; 2008 12 12 – Anykščiai; 2008 12 11 – Mariampolė; 2008 12 22 – Garliava; 2009 01 08 – Panevėžys; 2009 01 15 – Pasvalys; 2009 01 16 – Dovilai; 2009 01 09 – Jurbarkas; 2009 01 23 – Šilutė; 2009 01 30 – Lukšiai; 2009 01 22 – Naujoji Akmenė; 2009 02 12 – Kazlų Rūda; 2009 02 13 – Veliuona; 2009 02 05 – Varėna; 2009 02 17 – Trakai;  2009 02 19 – Varėna; 2009 03 10 – Panevėžys; 2009 03 17 – Širvintos; 2009 04 02 – Panevėžys; 2009 04 09 – Šilutė; 2009 05 22 – Rokiškis; 2009 05 14 – Širvintos; 2009 05 21 – Utena; 2009 05 28 – Ignalina; 2009 05 29 – Ukmergė; 2009 06 12 – Pabradė; 2009 06 29 – Anykščiai. 2009 09 17 – Mažeikiai; 2009 09 23 – Sintautai; 2009 09 24 – Utena; 2009 09 25 – Švenčionėliai; 2009 09 30 – Ignalina; 2009 10 15 – Tauragė; 2009 10 16 –  Jonava; 2009 10 29 – Ignalina; 2009 11 13 – Visaginas; 2009 11 19 – Plungė; 2009 12 10 – Didžiasalis; 2009 12 16 – Prienai; 2009 12 17 – Čiobiškis; 2009 12 28 – Rūkla; 2009 12 29 – Vilnius, Ateities mokykla; 2010 02 04 – Jonava; 2010 02 19 – Joniškėlis; 2010 09 03 – Jurbarkas; 2010 03 18 – Šiauliai; 2010 03 25 – Klaipėda; 2010 04 01 – Garliava; 2010 04 22 – Skuodas; 2010 04 28 – Kelmė; 2010 05 07 –  Lumpėnai; 2010 05 18 – Lietuvos edukologijos universitetas; 2009 09 04 – Vilniaus Šv. Pauliaus gimnazija; 2010 09 10 – Kazlų ruda; 2010 03 18 – Šiauliai; 2010 10 26 – Šilalės r. Kvedarnos gimnazija; 2010 11 09 – Pavilnys; 2010 11 26 – Vilkaviškis; 2010 12 07 – Gargždai; 2011 01 04 – Vilnius, Kurčiųjų centras; 2011 03 22 – Gargždai; 2011 03 25  – Tauragė; 2011 11 04 – Gruzdžiai, Šiaulių r.; 2013 08 22 – Molėtai; 2013 11 07 – Lietuvos edukologijos universitetas; 2016 01 27 – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla; 2016 02 19 – Kaunas;  2016 02 24 – Pilviškiai; 2016 03 24 – Elektrėnai; 2016 10 26 – Marijampolė;  2018 02 02 – Vilnius; 2018 06 22 – Trakai; 2018 12 12 – Alytus; 2018 04 27 – Klaipėda, Pempininkai; 2019 06 22 – Trakai; 2019 11 16 – Kretinga; 2020 03 22 – Trakai.

 

Studijų vadovų rengimas bei dalyvavimas nenuolatinių akademijos darbo grupių, komitetų darbe:

 1. Socialinių mokslų studijų srities pedagogikos studijų krypties (nuo 2017 m. – Ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos krypties), pirmosios pakopos studijų programos bendroji muzikos didaktika (valstybinis kodas – 612X14001) (nuo 2017 m. – Meno pedagogika, valstybinis kodas – 6121MX002) savianalizės suvestinė. 2017 m.
 2. Nuotolinių studijų kursas ,,Šiuolaikinės muzikinio ugdymo sistemos” – http://moodle.lmta.lt/course/view.php?id=87. 2016 m.
 3. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos antros pakopos (magistro) studijų programos kūrimas. 2016 m.
 4. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos antros pakopos (magistro) studijų programos dalyko ,,Inovatyvaus ugdymo metodologija” kūrimas. 2016 m.
 5. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programos rengimas savianalizei. 2016 m.
 6. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programos atnaujinimo darbai. 2015 m.
 7. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Šiuolaikinės muzikinio ugdymo koncepcijos. 2014 m.
 8. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Baigiamasis muzikinio ugdymo projektas. 2014 m.
 9. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Pedagoginė praktika. 2014 m.
 10. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Pedagoginė praktika – muzikos pamoka. 2014 m.
 11. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Pedagoginė asistento praktika. 2014 m.
 12. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Stebimoji praktika – muzikos pamoka. 2014 m.
 13. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje metodika. 2014 m.
 14. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Muzikinio ugdymo projektų vadyba. 2014 m.
 15. LMTA Bendrosios muzikos didaktikos pirmos pakopos (bakalauro) studijų programa. Ankstyvasis muzikinis ugdymas. 2014 m.

 

Tarptautinė veikla (seminarai, stažuotės, projektai, dėstymas):

 1. „Erazmus +” dėstytojų mainų programa: dėstymas Belgrado menų universitete (Belgradas, Serbia). 2019 m.
 2. Nordplus NNME tinklo programa: dėstymas Vakarų Norvegijos Taikomųjų mokslų universitete, (Norvegija, Hamaras), 2018 m.
 3. Tarpvalstybinė ,,Erasmus +” programa, lektorė (paskaitų ciklo tema – ,,Интеграция процесса воспитания и обученияноваторские методы на уроке музыки”), Lenkijos respublika, Poznanė, I. J. Paderevskio muzikos akademija. 2015 m.
 4. Tarpvalstybinis ,,Tempus” projektas, lektorė (paskaitų ciklo tema – ,,Method of Personal Meaning (MPM) and Method of Emotional Imitation (MEI). Music listening modes using MPM and MEI”), Serbija, Slobomiro universitetas, 2014 m.

 

Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbai, ekspertinė ir kita taikomoji mokslinė veikla: 

 • Piličiauskaitė L., Lazdin R., Grigorjeva V. (2019). „Jausmų pasakos”: emocinio ir muzikinio intelekto ugdymo programa 2-6 metų vaikams (51 dainos autoriai – Navickas A., Piličiauskaitė L. J.). Daugiau – mazujuvaldos.lt Tai 16 pamokų ciklas, kuriame dainuojant, žaidžiant, šokant, mokomasi atpažinti ir suvokti pagrindines 10 emocijų, nagrinėjamos reikšmingiausios dorinės temos: meilės, draugystės, šeimos, tikėjimo reikšmė, tėvynės svarba ir kt. Ciklas turi literatūrinį siužetą ir pagrindinius personažus: mokytoją, princą Noriuką-Nenoriuką, Kiškutį, Žinių fėją (audio personažas), Emocijų fėjas ir Bejausmę raganą (menamas personažas). Kiekvienoje programos pamokoje vaikai su tėvais mokosi atpažinti skirtingas emocijas ir jas išreikšti (imituoti) dainavimo, muzikavimo bei žaidimo būdu.
 • Piličiauskaitė L. (2019). Diafragminės paremties metodo poveikis gimdymo eigai. Tyrimo tikslas – nustatyti vokalizuoto diafragminio kvėpavimo poveikį vaisiaus stūmimui, moters psichologinei būsenai ir kraujosrūvų raiškai krūtinės bei veido srityje. Pradiniai tyrimai ir daugiametė patirtis rodo, kad diafragminis (dubens dugno) kvėpavimas, naudojamas dainavimo technikos bel canto metu padeda sumažinti sarėmių skausmus, greičiau išstumti vaisių, išvengiant kraujosrūvų akyse bei kaklo srityje. Eksperimantas pradėtas Vilniaus gimdymo namuose, bet dėl pandemijos sustabdytas.
 • Piličiauskaitė L. (2016). Muzikinio ugdomojo sveikatinimo programa nėščiosioms „Laukiu sveikučio”. (25 dainų autoriai – Navickas A., Piličiauskaitė L. J.). Daugiau – sveikutis.lt Tai 13 metų darbo patirtimi su nėščiosiomis paremta tęstinė programa, sudaryta iš dviejų dalių: nėščiųjų muzikinio ugdomojo sveikatinimo ir diafragminio kvėpavimo programos. Laukiu sveikučio” metu nėščiosios mokosi euritminių lytėjimo pratimų, diafragminio kvėpavimo, išmoksta kaip įvairinti gimdos garsinę apsuptį, groja su specializuotais muzikos instrumentais, mokosi lopšinių.
 • Piličiauskaitė L. (2016). „Mažutukų dainos”: muzikinio ugdomojo sveikatinimo programa 4-12 mėn. kūdikiams (20 dainų autoriai – Navickas A., Piličiauskaitė L. J.). Tai 13 metų darbo patirtimi su kūdikiais paremta tęstinė programa, kurioje taikomas Emocinio imitavimo metodas. Didžiausias dėmesys skiriamas kūdikio lytėjimui, jo smulkiai motorikai vystyti bei tembrinei apsupčiai turtinti. Daugiau – sveikutis.lt ir „Šeimos knyga”.
 • Piličiauskaitė L. (2016). „Taputukų dainos”: muzikinio ugdomojo sveikatinimo programa 12-36 mėn. vaikams (29 dainų autoriai – Navickas A., Piličiauskaitė L. J.). Tai 13 metų darbo patirtimi su vaikais paremta tęstinė programa, kurioje taikomas Emocinio imitavimo metodas. Didžiausias dėmesys skiriamas vaiko stambiai motorikai vystyti, ritmo pojūčiui ugdyti bei tembrinei apsupčiai turtinti. Daugiau – sveikutis.lt ir „Šeimos knyga”.

 

Kompaktinės plokštelės leidyba:

 • Piličiauskaitė L., Navickas A. (2018). Šeimos knyga (viso – 71 daina).

 

Konkursai, rengti LMTA Bendrosios muzikos didaktikos studentams:

 • Bendrosios muzikos didaktikos programos, B3 ir B4 kursų studentų pedagoginės praktikos III konkurso „Būsimasis muzikos mokytojas: iššūkiai ir stiprybės“ Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Žemynos gimnazija. 2018 m.
 • ,,Pedagoginiai skaitymai”, skirti prof. habil. dr. Albertui Piličiauskui atminti. 42 LMTA mokslinių pranešimų konferencija, LMTA II rūmai. 2018 m.
 • Bendrosios muzikos didaktikos programos,
B2 ir B4 kursų studentų pedagoginės praktikos II konkurso „Būsimasis muzikos mokytojas: iššūkiai ir stiprybės“ Lietuvos muzikos ir teatro akademija, J. Basanavičiaus progimnazija, Vilniaus Žemynos gimnazija. 2016 m.
 • „Pedagoginiai skaitymai”, skirti prof. habil. dr. Albertui Piličiauskui atminti. Respublikinė mokslinių pranešimų konferencija. Lietuva, Vilnius, LMTA II rūmai. 2016 m.
 • Bendrosios muzikos didaktikos programos,
B2 ir B3 kursų studentų pedagoginės praktikos I konkurso „Būsimasis muzikos mokytojas: iššūkiai ir stiprybės“ Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija, kūdikių akademija ,,Mažųjų valdos”. 2015 m.

 

Viešų paskaitų ciklų skaitymas:

 • „Muzika + kvėpavimas + aš + mažylis”, 1 val., Trakų rajono ligoninėje, 2019 m.
 • „Nėščiųjų muzikinis ugdomasis sveikatinimas”, 2 val., LMTA II rūmai, 2018 m.
 • ,,Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje“, , LEU Didžioji salė. 2013 m.
 • ,,Pedagoginio dvasingumo link”, 2 val., Vilniaus Mokytojų namai, 2013 m.
 • ,,Pedagoginio dvasingumo link”, 2 val., Alytaus Muzikos mokykla, 2012 m.
 • „Pedagoginio dvasingumo link”, 2 val., Kauno J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla, 2012 m.

 

Internetinių mokslo ir meno sklaidos šaltinių kūrimas, jų priežiūra, reguliaria mokslo žinių sklaida:

 • piliciauskas.lt Inovatyviais Asmeninės prasmės ir Emocinio imitavimo metodais paremtų metodinių pavyzdžių kūryba ir pristatymas, panaudojant ugdomosios veiklos veikseną bei grožinės literatūros žanrą. 2005–2012 m.
 • sveikutis.lt Muzikinio ugdomojo sveikatinimo centras ,,Sveikutis”. Emocinio imitavimo metodu paremtas nėščiųjų ir kūdikių muzikinis ugdomasis sveikatinimas, neįgaliųjų meno terapija, psichologo konsultacijos ir kt. 2003 – iki dabar.
 • https://www.facebook.com/sveikutis/ – Facebook paskyra, skirta „Sveikučio” paslaugų ir renginių reklamai bei teminių mokslinių straipsnių sklaidai.
 • https://www.trakai-visit.lt/category/angelu-kalva/ Drauge su Trakų informaciniu centru prižiūrima Angelų kalvos svetainė, su objekto atsiradimo istorijos, angelų skulptūrų bei tradicinių renginių aprašymu ir kt.

 

Profesinės kvalifikacijos tobulinimosi programos, mokymų sesijos ir projektai:

 • „Vadovavimo komunikacijos metodaii ir jų poveikis.” Trakų rajono savivaldybė, 2019 lapkričio 18 d.
 • ,,Edukacinių programų rengėjų kompetencijų ugdymas”. Trakų Švietimo centras, 2014 m.birželio 25 d.
 • ,,Integruotas muzikos dalyko ir užsienio kalbos mokymas Jono Basanavičiaus prigimnazijoje”. LMTA Karjeros ir kompetencijos centras, 2014 m. lapkričio 24 d.
 • ,,Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultūros kontekste”. Metodinis projektas, skirtas Vilniaus ,,Ąuoliuko” muzikos mokyklos 55-mečiui, Berniukų ir jaunuolių choro ,,Ąžuoliukas” 55-mečiui ir LMTA 80-mečiui. Vilniaus ,,Ąžuoliuko” muzikos mokykla, LMTA Pedagogikos katedra, 2013 m. spalio 28 d. – 2014 m. kovo 26 d.
 • ,,E. Studijų kompetencijų tobulinimo mokymai”. LMTA Muzikos mokymo studijų centras, 2013 m. gruodžio 4 d.
 • ,,Elektroninė knyga”. Mokymai, skirti dėstytojų gebėjimams naudotis elektroninėmis duomenų bazėmis tobulinti. LMTA bibliotekos centrinių rūmų skaitykla, 2012 m. spalio 30 d.
 • Praktinis seminaras ,,Įvadas į integruotą menų terapiją”. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas, 2008 m.gegužės 9-11 d.
 • ,,Europos Sąjungos šalių pozityvios pedagogų patirties sklaida. Ugdymo patirtis ir pokyčiai Italijos bendrojo lavinimo mokyklose.” Pedagogų profesinės raidos centras, 2006;
 • Seminaras-kūrybos vakaras ,,Kartu su daina.” Šiaulių m. savivaldybės švietimo centras, 2005;
 • Praktinis seminaras ,,Muzikos terapija medicinos srityje.” Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacija, 2005;
 • ,,Europos Sąjungos šalių pozityvios pedagogų patirties sklaida. Ugdymo patirtis ir pokyčiai Sankt Peterburgo bendrojo lavinimo mokyklose.” – Pedagogų profesinės raidos centras, 2005.

 

Visuomeninė veikla:

 • 2009 metais netoli Trakų plačios visuomenės poreikiams Lolita Jolanta Piličiauskaitė drauge su Dominyka Semionove įkūrė Lietuvos Tūkstantmečiui bei Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejams įprasminti skirtą sakralią erdvę – Angelų kalvą. Trečias pagal populiarumą (po Trakų salos pilies ir Trakų Švč. Mergelės apsilankymo bazilikos) Trakų turistinis objektas, populiarina tradicinę ir modernią kryždirbystę bei dvasingą laisvalaikį. Šiuo metu yra 51 ąžuolinė, žymiausių Lietuvos drožėjų sukurta angelų skulptūra. Išsamiau – https://www.trakai-visit.lt/category/angelu-kalva/);
 • Nuo 2009-ųjų organizuojamas kasmetinis Angelų kalvos įkūrimo dienai skirtas tradicinis muzikos festivalis ,,Skamba giesmės Angelų kalvoje”, vykstantis Angelų kalvoje ir Trakų Užutrakio dvaro rūmuose.

 

Apdovanojimai:

 • Už Vilniaus apskrities (regiono) socialinės – ekonominės plėtros spartinimą, Kunigaikščio Gedimino apdovanojimas, 2012 m.
 • Už žmogiškojo kapitalo ugdymą, spartinant Vilniaus apskrities (regiono) socialinę – ekonominę plėtrą, Kunigaikščio Gedimino apdovanojimas, 2011 m.
 • Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos I laipsnio diplomas už švietimo naujovių diegimą ugdymo procese, įgyvendinant gėrio ir grožio idėjas, 2010;
 • „2005 metų Metų mokytojo“ vardas, 2006 m.