Privatumo politika

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

MB „Sėkmės natos“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys MB „Sėkmės natos“ būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: MB „Sėkmės natos“, į.k. 305857181, buveinės adresas Žalgirio g. 96-55, Vilnius, Lietuva. Interneto svetainės adresas https://piliciauskaite.lt/, el. paštas info@piliciauskaite.lt, tel. +37065933041.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo sutarties vykdymo (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
 • Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

 

3. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė Paslaugų teikimo sutarties vykdymo tikslu tvarko šiuos Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį;
 • kartu su mokėjimu perduodama informacija/finansiniai duomenys (mokėjimo sąskaitos numeris, operacijos suma).

 

Bendrovė Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu tvarko šiuos Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, gyv. vietos adresą ir pristatymo duomenis (adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį);
 • kartu su mokėjimu perduodama informacija/finansiniai duomenys (mokėjimo sąskaitos numeris, operacijos suma).

 

Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos Jūs, kaip duomenų subjektas, savanoriškai pateikiate Bendrovei paprastu paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis interneto svetaine https://piliciauskaite.lt/.

Duomenų subjekto Asmens duomenys Paslaugų teikimo sutarties/Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

 

5. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu  info@piliciauskaite.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą.

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

6. SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske.

Savo sutikimą naudoti slapukus, lankytojas/naudotojas gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.  Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios interneto svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš lankytojo/naudotojo įrenginio.

Slapukų tipai:

 • būtinieji slapukai – tai slapukai būtini tam, kad lankytojas/naudotojas galėtų naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis (pavyzdžiui, prieiga prie saugių interneto svetainės sričių);
 • statistiniai slapukai – tai slapukai naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką. Surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota.

Interneto svetainėje https://piliciauskaite.lt/ naudojami šie slapukai:

 

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimo laikas
> cookie_notice_accepted

 

Sutikimo saugoti slapukus naršyklėje slapukas. 180 dienų
> _ga/ > _ga_HNBFMX73HX

 

Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojams 2 metai

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje galite rasti čia: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės